2021 Video Contest
Admin 369 22 Nov, 2021

2021 Video Contest


3rd Place - 恩和Enkhsaruul Battsengel & Omi "COVID Era" Бид энэхүү бичлэгээрээ дамжуулан сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Тайваний засгийн газраас авч хэргэжүүлсэн чухал арга хэмжээнүүдийг товч бөгөөд тодорхойгоор хүргэхийг зорьсон. Бичлэг хийх явц дунд бидэнд тулгарч байсан хамгийн том чаллэнж нь бичлэгийн дүрсээ цуглуулах болон эвлүүлэх хэсэг байсан. Бидний бэлдсэн энэхүү бичлэг та бүхэнд таалагдана гэдэгт итгэж байна баярлалаа.
Comments